Algemene Voorwaarden Paddock Paradise Nederland

Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 de overeenkomst: de tussen klant en leverancier tot stand gekomen overeenkomst tot koop en
verkoop van producten en diensten:
1.2 de klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product
verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt:
1.3 de leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de levering van het product is
opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd, hier Paddock Paradise Nederland.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Nederlands recht is van toepassing
2.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle door ons gesloten
overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door ons verrichte handelingen.
2.3 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De vernietigde of
nietige wordt dan vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel
mogelijk benadert, zulks ter beoordeling van Paddock Paradise Nederland.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging onzerzijds, dan wel nadat met
de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door Paddock Paradise Nederland gehanteerde prijzen uitgedrukt
in euro, inclusief BTW.
4.2 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals, calculatie en schrijffouten in prijzen op
de website van Paddock Paradise Nederland, in reclame-uitingen, in aanbiedingen, offertes,
publicaties, orderbevestigingen, facturen, of andere bescheiden afkomstig van Paddock Paradise
Nederland, zijn niet bindend.
4.3 Betaling van het verkoopbedrag minus een aanbetaling dient te geschieden voor verzending of
wanneer uitdrukkelijk is overeengekomen; direct bij levering zonder dat enig beroep kan worden
gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 Betaling via overschrijving op bank-/girorekening dient te geschieden voor verzending tenzij
anders overeengekomen.
4.5 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan is hij jegens
Paddock Paradise Nederland de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande
factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend voor een volle maand, en wel
vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 5 Ruilen van artikelen
5.1 In alle gevallen dient bij ruiling het originele aankoopbewijs overlegd te worden.
5.2 Ruilen dient binnen 14 dagen na aankoop plaats te vinden.
5.3 Uitgesloten van ruiling zijn: speciaal bestelde of vervaardigde artikelen.
5.4. Artikelen kunnen alleen geruild worden mits ze in originele verpakking en onbeschadigde staat
verkeren.

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden
6.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald.
6.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel
verhoogd met rente en kosten is voldaan.
6.3 De klant dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8
dagen na de levering te melden.
6.4 Tenzij telefonisch, schriftelijk of per e-mail een andere leveringstermijn is overeengekomen, geldt
een termijn van maximaal 8 weken.
6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele afleveringsdatum als
streefdatum en niet als fatale datum.
6.6. Wanneer het plaatsen van de geleverde zaken niet mogelijk is, is dit het risico van de klant.
6.7 Het risico van de door ons geleverde zaken zijn voor de klant vanaf het moment van aflevering.

Artikel 7 Reclamaties, klachten en garantie
7.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lak of transportschade, door Paddock
Paradise Nederland worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd
dient de klant dit direct daarna of binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken/werkzaamheden bij
Paddock Paradise Nederland te melden.
7.2 Indien de klant zelf door Paddock Paradise Nederland geleverde zaken monteert, dient de klant
zich voor montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke
aanspraak op zichtbare afwijkingen.
7.3 Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen 14 dagen na
ontvangst van de zaken dit persoonlijk aan Paddock Paradise Nederland te melden.
7.4 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit,
kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclamatie
opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
7.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen
alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen van Paddock Paradise
Nederland hebben verricht.
7.6 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik
van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg
voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.
Noch aan een verkleuring van staalplaat en kunststoffen welke uit technisch oogpunt niet te
voorkomen is of welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte
afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of
schadevergoeding.
7.7 U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te
annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de
kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt
van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Deze
bedenktijd is niet van toepassing als het gaat om bijvoorbeeld maatwerk-producten, goederen of
diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@paddockparadise.eu

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Paddock Paradise Nederland is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade,
bedrijfs- en/of stagnatie schade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of
oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Paddock
Paradise Nederland verrichte werkzaamheden en diensten, behoudens opzet en/of grote schuld
zijdens Paddock Paradise Nederland
8.2 Paddock Paradise Nederland zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van
welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie
tussen Paddock Paradise Nederland en de klant.
8.3 Indien en voor zover Paddock Paradise Nederland zich niet op enige exoneratie zal kunnen
beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar
aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
8.4 De klant vrijwaart Paddock Paradise Nederland uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden,
waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan
ook door deze derden geleden.
8.6 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,
compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der
overeenkomst voor Paddock Paradise Nederland niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft
Paddock Paradise Nederland het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
9.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Paddock Paradise Nederland,
waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt
gedacht aan weersomstandigheden, stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten
aan machinerie├źn, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren
zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht
beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door leveranciers en
onderaannemers van Paddock Paradise Nederland en in het algemeen alle andere gebeurtenissen
die zich aan de controle van Paddock Paradise Nederland onttrekken, waaronder ziekte bij het
personeel van Paddock Paradise Nederland, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen
derden.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval
van faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Paddock Paradise Nederland het recht zonder enige
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten
of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze
gevallen is elke vordering, welke Paddock Paradise Nederland ten laste van de klant heeft of krijgt
dadelijk en ineens opzegbaar.
10.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Paddock
Paradise Nederland, tenzij Paddock Paradise Nederland nakoming wenst, een schadevergoeding
verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen,
alles onverminderd het recht van Paddock Paradise Nederland op vergoeding wegens winstderving
en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Als een klant een klacht of geschil heeft met Paddock Paradise Nederland, dient zij zich in eerste
instantie schriftelijk te richten tot Paddock Paradise Nederland. Paddock Paradise Nederland zal
hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat
redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Paddock Paradise Nederland de klant binnen die
termijn schriftelijk laten weten wanneer Paddock Paradise Nederland inhoudelijk reageert.
11.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Arnhem.

Artikel 12 Slotbepaling
12.1 Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten van diensten en
producten geleverd door Paddock Paradise Nederland, zodat de afnemer zich niet beroepen kan op
onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet nadrukkelijk
verwezen is naar deze voorwaarden
12.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 3 november
2020 middels het hierna volgende emailadres: algemene.voorwaarden@kvk.nl.
Deze voorwaarden zijn kosteloos opvraagbaar bij Paddock Paradise Nederland en te lezen op de
website van Paddock Paradise Nederland
12.3 Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht een week nadat deze gedeponeerd
zijn bij de kamer van koophandel.