A. Inleiding

1. De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor
ons en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt
uit wat wij met je persoonlijke informatie doen.

2. Door, wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, in te stemmen
met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de
voorwaarden van dit beleid, sta je ons toe om bij elk bezoek aan onze
website cookies te gebruiken.

B. Accreditatie
Dit document is gemaakt met behulp van een template van SEQ Legal
(seqlegal.com) en gewijzigd door Paddock Paradise Nederland
(paddockparadise.eu)

C. Het verzamelen van persoonlijke informatie
De volgende persoonlijke informatie kunnen worden verzameld,
opgeslagen en gebruikt:

1. informatie over je computer met inbegrip van je IP-adres,
geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;

2. informatie over je bezoek aan en gebruik van deze website, met
inbegrip van de verwijzingsbron, de duur van je bezoek, de bekeken
pagina’s en de navigatiepaden op de website;

3. informatie, zoals je e-mailadres, die je invoert wanneer je je
registreert op onze website;

4. informatie die je invoert wanneer je een profiel aanmaakt op onze
website – bijvoorbeeld je naam, profielfoto’s, geslacht, verjaardag,
relatiestatus, interesses en hobby’s, educatieve gegevens en
werkgelegenheidsgegevens;

5. informatie, zoals je naam en e-mailadres, die je invoert om je te
abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;

6. informatie die je invoert tijdens het gebruik van de diensten op onze
website;

7. informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze
website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke
omstandigheden je onze website gebruikt;

8. informatie met betrekking tot alles wat je koopt, diensten die je
gebruikt of transacties die je doet via onze website, waaronder je
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;

9. informatie die je op onze website plaatst met de bedoeling deze op
het internet te publiceren, waaronder je gebruikersnaam, profielfoto’s
en de inhoud van je berichten;

10. informatie in alle mededelingen die je ons per e-mail of via onze
website stuurt, met inbegrip van de communicatie-inhoud en
metagegevens;

11. alle andere persoonlijke informatie die je ons stuurt.

12. Voordat je de persoonlijke informatie van een andere persoon
aan ons bekendmaakt, moet je toestemming van die persoon
verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die
persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.
Voordat je de persoonlijke gegevens van iemand anders aan ons
bekendmaakt, moet je toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel
de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke gegevens in
overeenstemming met dit beleid.

D. Gebruik van je persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal
worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante
pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen je persoonlijke
informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

1. het beheer van onze website en ons bedrijf;

2. het personaliseren van onze website voor jou;

3. het beschikbaar stellen van diensten op onze website;

4. het verzenden van goederen die via onze website zijn gekocht;

5. het leveren van diensten die via onze website zijn aangeschaft;

6. het versturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen aan
jou, en het innen van je betalingen;

7. het verzenden van non-marketing commerciële communicatie;

8. het verzenden van e-mailberichten waar je specifiek om hebt
gevraagd;

9. het sturen van onze e-mailnieuwsbrief, indien je dit hebt verzocht (je
kunt ons op elk moment laten weten als je de nieuwsbrief niet langer
nodig hebt);

10. het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot
ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden
waarvan wij denken dat deze interessant voor jou kunnen zijn, per
post of, indien je hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of
soortgelijke technologie (je kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen
als je geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen);

11. het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers
aan derden (maar die derden zullen niet in staat zijn om individuele
gebruikers te identificeren aan de hand van die informatie);

12. het behandelen van vragen en klachten die door of over jou zijn
ingediend met betrekking tot onze website;

13. het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;

14. het controleren van de naleving van de voorwaarden voor het
gebruik van onze website (met inbegrip van het controleren van
privéberichten die via onze website worden verzonden);

15. en andere toepassingen.
Als je persoonlijke informatie indient voor publicatie op onze website, zullen
wij deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in
overeenstemming met de licentie die je ons verleent.
Je privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van je
gegevens op onze website te beperken en kunnen worden aangepast door
middel van privacycontroles op de website.
Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zullen wij je persoonlijke informatie
niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere
derden.

E. Openbaarmaking van persoonlijke informatie
Wij kunnen je persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers,
functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten,
leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is
voor de doeleinden die in deze polis zijn uiteengezet.
Wij kunnen je persoonlijke informatie vrijgeven aan elk lid van onze groep
van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke
houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) als dit
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn
uiteengezet.
Wij kunnen je persoonlijke informatie openbaar maken:

1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

2. in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;

3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te

verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan
anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van
kredietrisico);

4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die wij
verkopen (of overwegen te verkopen); en

5. aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs geloven dat hij of zij bij
een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit een aanvraag kan
indienen voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie,
indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of
autoriteit redelijkerwijze de openbaarmaking van die persoonlijke
informatie zou kunnen gelasten.
Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij je persoonlijke informatie niet
aan derden verstrekken.

F. Internationale gegevensoverdracht
1. Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en
overgedragen tussen de landen waarin wij actief zijn zodat we de
informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

2. Informatie die wij verzamelen kan worden overgedragen naar de
volgende landen die geen wetten inzake gegevensbescherming
hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die van kracht zijn in de
Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika,
Rusland, Japan, China en India.

3. Persoonlijke informatie die je op onze website publiceert of voor
publicatie op onze website indient, kan via het internet overal ter
wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van
dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

4. Je gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke
informatie, zoals beschreven in deze Sectie F.

G. Bewaren van persoonlijke informatie
1. In dit deel G wordt ons beleid en onze procedure voor het bewaren
van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen
dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot
het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

2. Persoonlijke informatie die wij voor enig doel of doeleinden verwerken
zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die
doeleinden.

3. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie G, bewaren
wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke
informatie bevatten:

3.1. voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
3.2. indien wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen
zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en
3.3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te
verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie
aan anderen met het oog op fraudepreventie en het
verminderen van het kredietrisico).

H. Beveiliging van je persoonlijke informatie
1. Wij zullen redelijke technische en organisatorische
voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, het misbruik of de
wijziging van je persoonlijke informatie te voorkomen.

2. Wij zullen alle persoonlijke informatie die je verstrekt opslaan op onze
beveiligde (met een wachtwoord en firewall beveiligde) servers.

3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden
aangegaan, worden beschermd door encryptietechnologie.

4. Je erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent
onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het
internet worden verzonden niet garanderen.

5. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het
wachtwoord dat je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website;
wij zullen je niet om je wachtwoord vragen (behalve wanneer je inlogt
op onze website).

I. Wijzigingen
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op
onze website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren
om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen
in dit beleid. Wij kunnen je op de hoogte brengen van wijzigingen in dit
beleid via e-mail of via privéberichten op onze website.

J. Jouw rechten
Je kunt ons opdracht geven om alle persoonlijke informatie die wij over je
hebben aan je te geven; het verstrekken van dergelijke informatie is
onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. de betaling van een vergoeding.

2. het leveren van het juiste bewijs van voor dit doel, we zullen meestal
een fotokopie van je paspoort accepteren.

Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie die je opvraagt achterhouden,
voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Je kunt ons te allen tijde opdracht geven om je persoonlijke informatie niet
te verwerken voor marketingdoeleinden.
In de praktijk ga je meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van
je persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of wij bieden je de
mogelijkheid om je persoonlijke informatie niet te gebruiken voor
marketingdoeleinden.

K. Websites van derden
Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden.
Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het
privacybeleid en de praktijken van derden.

L. Het bijwerken van informatie
Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij van je hebben,
moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

M. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met
een identificator (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar
een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De
identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer
de browser een pagina van de server aanvraagt. Cookies kunnen
‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt
opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde
vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker voor de vervaldatum wordt
verwijderd; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de
gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies
bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk
identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over jou opslaan kan
worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit
cookies. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op onze
website.

1. De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken, en de
doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, worden hieronder
beschreven:
1.1. Wij gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website
om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de
website bezoekt / gebruikers te volgen die op de website
navigeren / het gebruik van een winkelwagentje op de website
mogelijk te maken / de bruikbaarheid van de website te
verbeteren / het gebruik van de website te analyseren / het
gebruik van de website te beheren / de website te beheren /
fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te
verbeteren.

2. De meeste browsers staan je toe om cookies te weigeren –
bijvoorbeeld:
2.1. in Internet Explorer (versie 10) kun je cookies blokkeren met
behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking
door te klikken op ‘Tools’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en
vervolgens op ‘Advanced’;
2.2. in Firefox (versie 24) kun je alle cookies blokkeren door te
klikken op ‘Tools’, ‘Opties’, ‘Privacy’, ‘Gebruik aangepaste
instellingen voor geschiedenis’ te selecteren in het keuzemenu
en het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit te schakelen; en
2.3. in Chrome (versie 29) kun je alle cookies blokkeren door naar
het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op
‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en
‘Instellingen inhoud’ en vervolgens ‘Sites blokkeren van het
bewaren van gegevens’ onder het kopje ‘Cookies’ te
selecteren.
Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de
bruikbaarheid van veel websites. Als je cookies blokkeert, kun je niet alle
functies van onze website gebruiken.

3. Je kunt reeds op je computer opgeslagen cookies verwijderen –
bijvoorbeeld:
3.1. in Internet Explorer (versie 10) moet je de cookie-bestanden
handmatig verwijderen (instructies hiervoor vind je
op http://support.microsoft.com/kb/278835 );
3.2. in Firefox (versie 24) kun je cookies verwijderen door op ‘Tools’,
‘Opties’ en ‘Privacy’ te klikken, vervolgens ‘Aangepaste
instellingen voor geschiedenis gebruiken’ te selecteren, op
‘Cookies tonen’ te klikken en vervolgens op ‘Alle cookies
verwijderen’ te klikken; en
3.3. in Chrome (versie 29) kun je alle cookies verwijderen door naar
het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op
‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en
‘Browsergegevens wissen’ en vervolgens ‘Cookies en andere
site- en plugingegevens verwijderen’ te selecteren voordat je op
‘Browsergegevens wissen’ klikt.
3.4. Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de
bruikbaarheid van veel websites.